İlan

18 Aralık 2018 Salı 09:30

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ SARICALI MAHALLESİNDEKİ 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

l- Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Samsun lli Çaşamba llçesi; Sarıca|ı Mahallesindeki A-)1.046,17 m2 miktarlı 1075 ada 3 parsel satılacaktır. Satış lhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle; A. 1075 Ada 3 nolu parsel için 09.01.2019 günü saat 10.00 da, TCDD. 4. Bö§e Mududüğü binaslnln 1. katında bulunan toplant| salonunda, "Pazar|ık Usulü" ile yapılacaktır. lhale Komisyonu'nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen tek|if sahiplerinin katılımı ale açık artırma suretiyle sonuçland ırı labilecektir. 2_ Geçici teminat miktarl lhale konusu ,t075 ada 3 parsel için 500.000,00 TL, olarak beIirlenmiştir. 3- Teklifler, lhalenan yapılacağı gün; A. 1075 Ada 3 nolu parsel için 09.01.2019 gainü saat 10.00 'a kadar, TCDD 4. Bölge Müıdurlüğü Em|ak Servis Müdüdüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değedendirilmeyecektir. ıı- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştİrme işlemleri 2886 sayılı lhale Kanunu lb 4734 sayılı Kamu lhaıe Kanunu'na tabi olmaylp, TCDD, ihaleyi yaplp yapmamakta, diledğine yapmakta, teklif verme süresini Ğıirıi oir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 5_ lhale dokümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 oo72 934.7 8674 nolu iban numaralı hesabİna, 3oo,o0 TL yatırılarak, üstünde teklil sahibinin adı veya unvanının da açıkça beliıtild§i dekont kaşılığlnda, Sivas TGDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak MüdOrlüğünden temin edilebilir. TGDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ