(taşınmaz Satış İlanı)

20 Aralık 2018 Perşembe 17:16

Canik Belediye Meclisinin 03/10/2016 Tarih ve 16/58 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulacaktır.

(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)

T.C.

SAMSUN, CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/10/2016 Tarih ve 16/58 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulacaktır.

 

Mahalle

Ada/

Parsel

Alanı (m²)

Hisse Durumu

İmar Durumu

Gürgenyatak

10603 /9

938,17

Tam

Samsun, Canik, Gürgenyatak Mahallesi 10603 ada 9 nolu parsel; İmar planında “Konut Alanı E=1.40, TAKS:0.40” yere isabet etmektedir. Toplam inşaat alanı 1.313 m2 dir.

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: Mesai saatleri içinde Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir.

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: 02/01/2019 Çarşamba Günü Saat:14.00’da, Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 - 55080 Canik/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

 

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: (KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.)

Dosya No

Ada/

Parsel

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1.

10603 /9

938,17

375.268,00 TL (Üçyüzyetmişbeşbinikiyüzaltmışsekiz TürkLirası)

11.258,00 TL

(Onbirbinikiyüzellisekiz TürkLirası)

İstekliler hangi parselin ihalesine girecek ise o dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 02/01/2019 Çarşamba Günü Saat:14.00’ a kadar, yatırılmış olacaktır. Ada Parsel No belirtilecektir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.

ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu.

d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e-İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

m- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

n-Güvenlik Soruşturması/Araştırması   o-Sabıka Kaydı

 

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Kamuoyuna duyurulur.    Canik Belediye Başkanlığı