2021 Ekim Meclis Komisyon Kararları

5 Ekim 2021 Salı 14:35

2021 EKİM MECLİS KOMİSYON KARARLARI


İMAR   KOMİSYONU RAPORU

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  22/09/2021 tarih ve 8338  sayılı Kırsal Mahalle Tespiti teklifi  incelendi;


TEKLİF VE GEREKÇELER:

BAŞKANLIK MAKAMINA

12/11/2012 tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Canik İlçesinde bulunan  Demirci, Yeniköy, Kaşyayla, Adatepe, Muratlı, Alibeyli, Toygar, Kestanepınar, Avluca, Gölalan, Kızıloğlak, Başkonak, Kaleboğazı, Hilaltepe, Üçpınar, Tekkiraz, Gökçepınar, Çamalan, İmamlar, Başalan, Ambarpınar, Düzören, Tuzaklı, Yayla, Çağlayan, Uluçayır, Gecehan, Gödekli, Düzardıç, Hacınaipli, Yeşilpınar  köylerinin tüzel kişiliği kaldırılmış olup aynı isimle mahalleye dönüştürülerek Canik belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir.


16/10/2020 tarihli ve 7254 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanunun 10.maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa "Ek madde 3-köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de  on bin metrekareden  az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir. Büyükşehir Belediyesi 1.fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir yada reddedebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya  kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde 26/05/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50 sini, konutlar için %25 ini, geçmeyecek şekilde belirlenir. 04/01/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz" hükümleri eklenmiştir.


Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde 6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen Demirci, Yeniköy, Kaşyayla, Adatepe, Muratlı, Alibeyli, Toygar, Kestanepınar, Avluca, Gölalan, Kızıloğlak, Başkonak, Kaleboğazı, Hilaltepe, Üçpınar, Tekkiraz, Gökçepınar, Çamalan, İmamlar, Başalan, Ambarpınar, Düzören, Tuzaklı, Yayla, Çağlayan, Uluçayır, Gecehan, Gödekli, Düzardıç, Hacınaipli, Yeşilpınar  olmak üzere toplamda 31 adet mahallenin idari sınırlarının tamamının kırsal mahalle olarak belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.

 

Hasan DEMİR

Müdür

 

KARAR:

MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA

12/11/2012 tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Canik İlçesinde bulunan  Demirci, Yeniköy, Kaşyayla, Adatepe, Muratlı, Alibeyli, Toygar, Kestanepınar, Avluca, Gölalan, Kızıloğlak, Başkonak, Kaleboğazı, Hilaltepe, Üçpınar, Tekkiraz, Gökçepınar, Çamalan, İmamlar, Başalan, Ambarpınar, Düzören, Tuzaklı, Yayla, Çağlayan, Uluçayır, Gecehan, Gödekli, Düzardıç, Hacınaipli, Yeşilpınar  köylerinin tüzel kişiliği kaldırılmış olup aynı isimle mahalleye dönüştürülerek Canik belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir.


16/10/2020 tarihli ve 7254 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanunun 10.maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa "Ek madde 3-köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de  on bin metrekareden  az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir. Büyükşehir Belediyesi 1.fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir yada reddedebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya  kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde 26/05/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50 sini, konutlar için %25 ini, geçmeyecek şekilde belirlenir. 04/01/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz" hükümleri eklenmiştir.


Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde 6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen Demirci, Yeniköy, Kaşyayla, Adatepe, Muratlı, Alibeyli, Toygar, Kestanepınar, Avluca, Gölalan, Kızıloğlak, Başkonak, Kaleboğazı, Hilaltepe, Üçpınar, Tekkiraz, Gökçepınar, Çamalan, İmamlar, Başalan, Ambarpınar, Düzören, Tuzaklı, Yayla, Çağlayan, Uluçayır, Gecehan, Gödekli, Düzardıç, Hacınaipli, Yeşilpınar  olmak üzere toplamda 31 adet mahallenin idari sınırlarının tamamının kırsal mahalle olarak belirlenmesi konusu;

 

Komisyonumuzun 04/10/2021 tarihli toplantısında incelenerek oy birliği ile uygun görülmüş olup; Belediye Meclisimizin onayına  arz ederiz.04/10/2021

 

İMAR  KOMİSYONU

Hasan MERAL                               Melek KUBALAS ERTAŞ                     Fatih ÖZTÜRK

Komisyon Başkanı                                Komisyon Üyesi                                  Komisyon Üyesi

 

 

 

İsmail SEVİNDİK                                  Caner GEYİK

Komisyon Üyesi                                     Komisyon ÜyesiPLAN BÜTÇE  KOMİSYONU RAPORU

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih 8431 sayılı 2022 Mali Yılı Performans Programı  teklifi incelendi;

1.TEKLİF VE GEREKÇELER


BAŞKANLIK MAKAMINA

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 9.maddesi "Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar." ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik Plan Performans

programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce   görüşülerek kabul edilir.

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Performans Programının Mecliste görüşülerek karara bağlanması için evrakın  Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

Muhammed Talha SEZER

Mali Hizmetler Müdürü

 

KARAR:

MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 9.maddesi "Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar." ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlanması gerektiğinden;

 

Komisyonumuza havale edilen 2022 yılı Performans programı;

  • Yasal Dayanak
  • Organizasyon Yapısı
  • İnsan Kaynakları
  • Fiziki Kaynaklar
  • Amaç ve Hedefler
  • Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
  • Performans Tabloları
  • Toplam Kaynak İhtiyacı
  • Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri,

 

Başlıkları ve içerikleri incelenmiş buna mukabil;

 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri faaliyet toplamı 26.796.500,00 TL. Cari Transferler 135.000,00 TL. Sermaye Giderleri 16.575.000,00 TL. olmak üzere;

 

2022 Mali Yılı Performans Programı Bütçesi toplam 43.506.500,00 TL. olduğu incelenerek, komisyonumuzun 04/10/2021 tarihli toplantısında oy birliği ile uygun görülmüş olup; Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 04/10/2021

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Yusuf SANCAK                                Hasan MERAL                                     Feyzi ÇAKIR

Komisyon Başkanı                             Kom. Başkan Vek.                               Komisyon Üyesi

 

 

Sezai ONARAN                                Nusret SOYKAN

Komisyon Üyesi                                  Komisyon Üyesi


PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 8432 sayılı 2022 Mali Yılı Bütçesi Tasarısı teklifi incelendi;

 

TEKLİF VE GEREKÇELER:

BAŞKANLIK MAKAMINA

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 12.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.

Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer denilmektedir. 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı resmi gazetede yayımlanan  ''Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ''24 ve 27. maddesi hükümlerine göre hazırlanan tarafınızca incelenen;

2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Makamınızca uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere evrakın;                     Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Muhammed Talha SEZER

Mali Hizmetler Müdürü

MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA

KARAR :

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 12.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, Mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer denilmektedir. 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı resmi gazetede yayımlanan  ''Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin '' 24 ve 27. maddesi hükümlerine göre 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve bütçe kararnamesi aşağıda belirtilmiştir.

 

 

GİDER BÜTÇESİ

TUTAR TL

 

02 Özel Kalem Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.235.000,00

 

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.097.000,00

 

10 Bilgi İşlem Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

875.000,00

 

18 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

628.000,00

 

23 Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU   HİZMETLERİ

25.098.000,00

 

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

 

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK  HİZMETLERİ

589.000,00

 

25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.016.000,00

 

30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

7.366.000,00

 

31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

13.724.000,00

 

32 Fen İşleri Müdürlüğü

 

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI  HİZMETLERİ

27.605.000,00

 

33 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI  HİZMETLERİ

6.555.000.00

 

34 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 

08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

240.000,00

 

35 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

3.737.000,00

 

36 Dış İlişkiler Müdürlüğü

 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

749.000,00

 

37- Strateji Geliştirme Müdürlüğü

 

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

218.000,00

 

38- Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

27.733.000,00

 

39- Zabıta Müdürlüğü

 

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

2.340.000,00

 

40- Kırsal Kalkınma Müdürlüğü

 

04-EKONOMİK İŞLER VE  HİZMETLER

16.000,00

 

41-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

 

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

1.306.000,00

 

42-Yapı Kontrol Müdürlüğü

 

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.773.000,00

 

2022 Mali Yılı Gider Bütçesi

 

 

(Yüzyirmibeşmilyon ₺) Olarak. Uygun görülmüştür.

125.000.000,00

 

 

GELİR BÜTÇESİ

TUTAR TL

 

1   VERGİ GELİRLERİ

23.753.000,00

 

3   TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

4.392.000,00

 

4   ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

1.500.000,00

 

5   DİĞER GELİRLER

55.355.000,00

 

6   SERMAYE GELİRLERİ

40.000.000,00

 

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi

125.000.000,00

 

(Yüzyirmibeşmilyon ₺) Olarak teklif edilmiş, gider bütçesi ile denklik sağlanmıştır.

BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 125.000.000,00 ₺ ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 125.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2022 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı
( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçeyi oluşturan cetveller.1- Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli ( A ) (Örnek-14)

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması ( B ) Cetveli ( Örnek -15)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( Örnek -16 )

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17)

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek- 18)

7- Fonksiyonel Ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmini Cetveli ( Örnek-8)

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek -19)

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek -20)

10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli(Örnek-21)

11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) cetveli (Örnek -22)

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir ( K-1 )Cetveli (Örnek -23)

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir ( K-2 ) Cetveli ( Örnek-24)

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek -26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17- Finansman Programı (Örnek -28)

Madde 8- Meclis tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Başkanlığa müracaat edilerek Belediye hudutları içinde oturmak kaydı ile fakir ve muhtaç olduğu beyanla belgelenenlere 200,00 TL’ye kadar para, ilaç tedavi yardımı ve herhangi bir sebep ile İlimize gelen fakirlerin memleketlerine sevkini isteyenlerin bilet bedelinin ödenmesine Üst Yönetici yetkilidir; Başkanlığa müracaat edilerek Belediye hudutları içinde oturmak kaydı ile fakir ve muhtaç olduğu beyanla belgelenenlere 200,00 TL ve 1.500,00 TL arasında para ve ilaç- tedavi yardımı bedelinin ödenmesine Belediye Encümeni yetkilidir.
Ayrıca fakir ve kimsesiz çocukların sünnet ettirilmesine, kültür ve sanat şenliklerini organize etmeye ve yapmaya ise Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 10- Vergi, resim Harç ve Katılma Paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 6183 Sayılı Yasada öngörülen Belediye Başkanı (üst yönetici) tarafından tayin edilecek zamanlarda 8 (sekiz) eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Bütçe kararnamesi ve cetvelleri ile 2022 Mali Yılı Gelir - Gider  Bütçesi denkliği sağlanarak   125.000.000,00 ₺.(yüzyirmibeşmilyontürklirası) olacak şekilde belirlenerek;

Komisyonumuzun 04/10/2021 tarihli toplantılarında incelenmiş olup oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Canik Belediye Başkanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesinin kabulünü Belediye meclisinin onayına arz ederiz. 04/10/2021


PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Yusuf SANCAK                               Hasan MERAL                                     Feyzi ÇAKIR

Komisyon Başkanı                            Kom. Başkan Vek.                               Komisyon Üyesi

 

 

 

 

Sezai ONARAN                                           Nusret SOYKAN

Komisyon Üyesi                                            Komisyon Üyesi