(taşınmaz Kiraya Verme İlanı)

23 Kasım 2018 Cuma 08:53

Canik Belediye Meclisinin 02/05/2018 Tarih,9/32 Sayılı Kararı ile Hasköy Mahallesi 2031 nolu parselde mülkiyeti Belediyemize ait Meşe Kültür Tesisleri (Toptepe Mahallesi 234. Sokak No:6) ve Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi No: 34 Karşısı park alanı üzerindeki Baz İstasyonu yerleri 3 (üç) yıllığına Kiralamaya sunulmuştur.

(TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI)

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

HASKÖY MAH. 2031 NOLU PARSEL- MEŞE KÜLTÜR TESİSLERİ (TOPTEPE MAH. 234. SOK. NO:6) VE

KUZEYYILDIZI MAH. ÇİFTLİK CAD. PARK ALANI ÜZERİNDEKİ BAZ İSTASYONU                                           YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

1- İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Canik Belediye Meclisinin 02/05/2018 Tarih,9/32 Sayılı Kararı ile Hasköy Mahallesi 2031 nolu parselde mülkiyeti Belediyemize ait Meşe Kültür Tesisleri (Toptepe Mahallesi 234. Sokak No:6) ve Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi No: 34 Karşısı park alanı üzerindeki Baz İstasyonu yerleri  3 (üç) yıllığına Kiralamaya sunulmuştur.

 

2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

 

3-KİRALAMA İHALESİNİN YAPILACAĞI YER: İhale, Samsun İli Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN

Tel: 444 55 90 Dahili – 212 – 213     www.canik.bel.tr

 

4-İHALE TARİH VE SAATİ: 05/12/2018 Çarşamba Günü Saat 14:00’da yapılacaktır.

 

5-İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Usulü (Artırma)

 

6-MUHAMMEN BEDEL ve TEMİNATLAR: Her bir baz istasyonu yeri için ayrı ayrı olmak üzere;

6.1- Yıllık Muhammen Kira Bedeli 37.000,00 TL + KDV

6.2- Geçici Teminat 3 Yıllık Kira Bedelinin % 3’ü olan 3.330,00 TL

6.3- Kesin Teminat 3 Yıllık Kira Bedelinin % 6’sı olan 6.660,00 TL

6.4- Geçici Teminat ihalenin yapılacağı 05/12/2018 Çarşamba Günü Saat 14:00’a kadar yatırılmış olacaktır.

 

 

7-İSTENEN BELGELER:

7.1- Nüfus cüzdanı sureti

7.2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

7.3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

7.4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu

7.5- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

7.6- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

7.7- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

7.8- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

7.9- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

7.10- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacak.)

7.11- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin yapıldığı yıla ait)

7.12- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

7.13- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

7.14- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
7.15- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

7.16- GBT (Genel Bilgi Taraması) Kaydı

 

8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarihinde en geç 13:30’ a kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Canik Belediye Başkanlığı