Meclis

4 Ekim 2019 Cuma 09:36

2019 ekim komisyon kararlarıPLAN BÜTÇE  KOMİSYONU RAPORU

 

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih 215835 sayılı 2020 - 2024 Stratejik Plan Çalışmaları  teklifi incelendi;

 

1.TEKLİF VE GEREKÇELER

BAŞKANLIK MAKAMINA

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesine Göre; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Stratejik plan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 18, 34, 38 ve 41 ’inci maddelerde ele alınmıştır. Buna göre;

18’inci madde; “Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır; Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.”

34’üncü madde; “Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır; Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.”             38’inci madde; “Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır; Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek.”

41’inci maddede ise; “Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.”denmektedir.

2020-2024 Stratejik Planının Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Makamınızca uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımız ve ekinin;                      Belediye Meclisine havalesini  arz ederim.

Muhammed Talha SEZER

Mali Hizmetler Müdürü

*Elektronik İmzalanmıştır.

KARAR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesine Göre; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Stratejik plan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 18, 34, 38 ve 41 ’inci maddelerde ele alınmıştır. Buna göre;

18’inci madde; “Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır; Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.”

34’üncü madde; “Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır; Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.”             38’inci madde; “Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır; Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek.”

41’inci maddede ise; “Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.”denmektedir.

 

Komisyonumuza havale edilen Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı yaptığımız incelemede;

 • Yasal dayanak
 • Bir Bakışta Stratejik Plan
 • Stratejik Plan Hazırlık Süreci
 • Canik Hakkında Değerlendirmeler
 • Durum Analizi
 • Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
 • Strateji Geliştirme (Amaçlar, Hedefler)
 • İzleme Değerlendirme

 

Başlıkları ve içeriği komisyonumuzun 02/10/2019 tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup;  Belediye Meclisinin onayına arz ederiz.02/10/2019

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Yusuf SANCAK                               Rabia BAY KESER                             Sefa ÖZDEMİR

Komisyon Başkanı                              Komisyon Üyesi.                               Komisyon Üyesi

 

 

 

 

Zaim ALKUR                                                Hüseyin KILIÇ

Komisyon Üyesi                                             Komisyon Üyesi


PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih ve 215820 sayılı 2020 Mali Yılı Bütçesi Tasarısı teklifi incelendi;

 

TEKLİF VE GEREKÇELER:

BAŞKANLIK MAKAMINA

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 12.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.

Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer denilmektedir. 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı resmi gazetede yayımlanan  ''Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin '' 27. maddesi hükümlerine göre hazırlanan tarafınızca incelenen;

2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Makamınızca uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımız ve ilişik evrakının;                     Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Muhammed Talha SEZER

Mali Hizmetler Müdürü

*Elektronik İmzalanmıştır.

KARAR :

 

Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen ve ayrıntısı ekleri rapor ekinde olan, 2020 Mali Yılı Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi incelendi.

2020 Mali yılı bütçe tasarısının incelenmesinde hazırlanan bütçe tasarısı ve bütçe kararnamesinin aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

GİDER BÜTÇESİ                                                                            TUTAR TL

 

02 Özel Kalem Müdürlüğü

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                       1.923.195,41 ₺

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                         380.570,33 ₺

10 Bilgi İşlem Müdürlüğü

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                          547.643,65₺                                                     
18 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                         500.691,55 ₺

23 Mali Hizmetler Müdürlüğü

01 GENEL KAMU   HİZMETLERİ                                         18.110.836,58 ₺

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK  HİZMETLERİ             471.789,75 ₺

25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                          538.987,33

30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                          4.529.715,26 ₺

31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                             11.565.580,75 ₺

32 Fen İşleri Müdürlüğü

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI  HİZMETLERİ                 17.522.900,87 ₺

33 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI  HİZMETLERİ                3.530.797,94 ₺

34 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ                 116.417,29 ₺

35 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ                 3.915.189,66 ₺

36 Dış İlişkiler Müdürlüğü

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                           173.294,10 ₺

37- Strateji Geliştirme Müdürlüğü

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                       149.393,00₺

38- Temizlik İşleri Müdürlüğü

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                                 19.287.218,65 ₺

39- Zabıta Müdürlüğü

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ         1.466.022,31 ₺

40- Kırsal Kalkınma Müdürlüğü

04-EKONOMİK İŞLER VE  HİZMETLER                         29.755,75 ₺

41-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 250.000,00₺

42-Yapı Kontrol Müdürlüğü

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ             35.000,00₺

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesi                                                            85.045.000,18 ₺

(Seksenbeşmilyonkırkbeşbinonsekizkuruş ₺) Olarak. Uygun görülmüştür.

GELİR BÜTÇESİ                                                                                                    TUTAR TL

 

01        VERGİ GELİRLERİ                                                                                       18.587.752,82 ₺

03        TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                                     3.898.627,80₺

04        ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER                             956.130,71 ₺

05        DİĞER GELİRLER                                                                                           40.757.465,44 ₺

06        SERMAYE GELİRLERİ                                                                                   20.845.025,06 ₺

09        RED VE İADELER (-)                                                                                                       1,65 ₺

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi                                                                                         85.045.000,018.₺

(Seksenbeşmilyonkırkbeşbinonsekizkuruş ₺) Olarak teklif edilmiş, gider bütçesi ile denklik sağlanmıştır.

BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 85.045.000,18 ₺ ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 85.045.000,18 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2020 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı

( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçeyi oluşturan cetveller

 

1- Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli ( A ) (Örnek-14)

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması ( B ) Cetveli ( Örnek -15)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( Örnek -16 )

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17)

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek- 18)

7- Fonksiyonel  Ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmini Cetveli ( Örnek-8)

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek -19)

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek -20)

10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli(Örnek-21)

11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) cetveli (Örnek -22)

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir ( K-1 )Cetveli (Örnek -23)

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir  ( K-2 ) Cetveli ( Örnek-24)

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek -26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27

17- Finansman Programı (Örnek -28

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Başkanlığa müracaat edilerek Belediye hudutları içinde oturmak kaydı ile fakir ve    muhtaç olduğu beyanla belgelenenlere 500,00 TL’ye kadar para,500,00 TL’ye kadar ilaç tedavi yardımı ve herhangi bir sebep ile İlimize gelen fakirlerin memleketlerine sevkini isteyenlerin bilet bedelinin ödenmesine Üst Yönetici yetkilidir; Başkanlığa müracaat edilerek Belediye hudutları içinde oturmak kaydı ile fakir ve muhtaç olduğu beyanla belgelenenlere 500,00 TL’ye kadar para, 500,00 TL’ye kadar ilaç- tedavi yardımı bedelinin ödenmesine Belediye Encümeni yetkilidir.

Ayrıca fakir ve kimsesiz çocukların sünnet ettirilmesine, kültür ve sanat şenliklerini organize etmeye ve yapmaya ise Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 10- Vergi, resim Harç ve Katılma Paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 6183 Sayılı Yasada öngörülen Belediye Başkanı (üst yönetici) tarafından tayin edilecek zamanlarda 12 (Oniki) eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Bütçe kararnamesi ve eki cetvelleri ile 2020 Mali Yılı Canik Belediye Başkanlığı Bütçesi Geliri-Giderine denkleştirilmiş ve 85.045.000,018.₺ (Seksenbeşmilyonkırkbeşbinonsekizkuruş ₺) olacak şekilde belirlenerek;

Komisyonumuzun 02-03/10/2019 tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup;

Canik Belediye Başkanlığı 2020 Mali Yılı Bütçesinin kabulünü Belediye meclisinin onayına arz ederiz.03/10/2019

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

 

Yusuf SANCAK                               Rabia BAY KESER                             Sefa ÖZDEMİR

Komisyon Başkanı                              Komisyon Üyesi                                Komisyon Üyesi

 

 

 

 

Zaim ALKUR                                                Hüseyin KILIÇ

Komisyon Üyesi                                             Komisyon Üyesi

 

 

PLAN BÜTÇE  KOMİSYONU RAPORU

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih 215831 sayılı 2020 Mali Yılı Performans Programı  teklifi incelendi;

1.TEKLİF VE GEREKÇELER

BAŞKANLIK MAKAMINA

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 9.maddesi "Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar." ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

 

Performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.             Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Muhammed Talha SEZER

Mali Hizmetler Müdürü

*Elektronik İmzalanmıştır.

KARAR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 9.maddesi "Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar." ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlanması gerektiğinden;

Komisyonumuza havale edilen 2020 yılı Performans programı;

 • Yasal Dayanak
 • İnsan Kaynakları
 • Fiziki Kaynak Durumu
 • Teknolojik Durum
 • Amaç ve Hedefler
 • Misyon,Vizyon ve Temel Değerler
 • Performans Tabloları
 • Toplam Kaynak İhtiyacı
 • Performans Tablosu (Performans Hedefi Bazında)
 • Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

 

Başlıkları ve içerikleri incelenmiş buna mukabil;

 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri faaliyet toplamı 16.577.000,00 TL Cari Transferler 100.000,00 TL

Sermaye Giderleri 16.465.000,00 TL  olmak üzere; toplam 2020 Mali yılı Performans Programı bütçesi 33.142.000,000 TL olarak 02-03/10/2019  tarihli toplantılarında oybirliği ile uygun görülmüş olup;  Belediye Meclisinin onayına arz ederiz.03/10/2019

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Yusuf SANCAK                               Rabia BAY KESER                             Sefa ÖZDEMİR

Komisyon Başkanı                              Komisyon Üyesi.                               Komisyon Üyesi

 

 

Zaim ALKUR                                                Hüseyin KILIÇ

Komisyon Üyesi                                             Komisyon Üyesi


PLAN BÜTÇE  KOMİSYONU RAPORU

 

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 216232 sayılı İhale Yetki Verilmesi ( Canik Kültür Merkezi Kiralanması)  teklifi incelendi;

 

1.TEKLİF VE GEREKÇELER

BAŞKANLIK MAKAMINA

Mülkiyeti Belediyemize ait Canik Kültür Merkezi işletmesinin Belediyemiz imkanları ile zor olacağı ve bu tesisin bu tür işler ile uğraşan firmalar, dernekler veya ticari işletmeler tarafından daha verimli işletilebileceği anlaşıldığından Canik Kültür Merkezi işletmesinin kiraya verilmesi düşünülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca kira süresi de belirlenerek Canik Kültür Merkezinin içerisindeki Çırağan Salonu ve Gülhane Salonu da dahil olmak üzere tamamının amacına uygun olarak müştemilat ve demirbaşları ile birlikte kiraya verilmesi için Belediye Encümenine ve kira sözleşmesi imzalanmak üzere Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇI'ya yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması için evrakın Meclis'e havalesini arz ederim.

 

Hasan SAVAŞ

Emlak ve İstimlak Müdürü

*Elektronik İmzalanmıştır.

KARAR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Canik Kültür Merkezi işletmesinin Belediyemiz imkanları ile zor olacağı ve bu tesisin bu tür işler ile uğraşan firmalar, dernekler veya ticari işletmeler tarafından daha verimli işletilebileceği anlaşıldığından Canik Kültür Merkezi işletmesinin kiraya verilmesi düşünülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca kira süresi de belirlenerek Canik Kültür Merkezinin içerisindeki Çırağan Salonu ve Gülhane Salonu da dahil olmak üzere tamamının amacına uygun olarak müştemilat ve demirbaşları ile birlikte önümüzde yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimlerine kadar kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine ve kira sözleşmesi imzalanmak üzere Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇI' ya yetki verilmesi;

 

Komisyonumuzun 02/10/2019  tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup;  Belediye Meclisinin onayına arz ederiz.02/10/2019

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Yusuf SANCAK                               Rabia BAY KESER                             Sefa ÖZDEMİR

Komisyon Başkanı                              Komisyon Üyesi.                               Komisyon Üyesi

 

 

 

 

Zaim ALKUR                                                Hüseyin KILIÇ

Komisyon Üyesi                                             Komisyon ÜyesiPLAN BÜTÇE  KOMİSYONU RAPORU

 

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih ve 215860 sayılı İhale Yetki Verilmesi ( Belediye Çay Ocağı Kiralanması)  teklifi incelendi;

 

1.TEKLİF VE GEREKÇELER

BAŞKANLIK MAKAMINA

Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Çinekoğlu 2660 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemiz Ana Hizmet Binası Çay Ocağının işletme maliyetinin Belediye bütçesine ek yükler getirmemesi, sunulan hizmete uygun personel ihtiyacı, kalitenin de geliştirilerek devamlılığın sağlanması ve benzeri nedenlerle bu tür işlerle uğraşan firmalar, dernekler veya ticari işletmeler tarafından daha verimli işletilebileceği anlaşıldığından çay ocağı işletmesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi düşünülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca kira süresi de belirlenerek Belediyemiz Ana Hizmet Binası Çay Ocağı İşletmesinin amacına uygun olarak müştemilat ve demirbaşları ile birlikte kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine, kira sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇI'ya yetki verilmesi hususunda Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Hasan SAVAŞ

Emlak ve İstimlak Müdürü

*Elektronik İmzalanmıştır.

KARAR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Çinekoğlu 2660 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemiz Ana Hizmet Binası Çay Ocağının işletme maliyetinin Belediye bütçesine ek yükler getirmemesi, sunulan hizmete uygun personel ihtiyacı, kalitenin de geliştirilerek devamlılığın sağlanması ve benzeri nedenlerle bu tür işlerle uğraşan firmalar, dernekler veya ticari işletmeler tarafından daha verimli işletilebileceği anlaşıldığından çay ocağı işletmesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi düşünülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca, Belediyemiz Ana Hizmet Binası Çay Ocağı İşletmesinin amacına uygun olarak müştemilat ve demirbaşları ile birlikte önümüzde yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimlerine kadar kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine, kira sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇI' ya yetki verilmesi;

 

Komisyonumuzun 02/10/2019  tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup;  Belediye Meclisinin onayına arz ederiz.02/10/2019

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Yusuf SANCAK                               Rabia BAY KESER                             Sefa ÖZDEMİR

Komisyon Başkanı                              Komisyon Üyesi.                               Komisyon Üyesi

 

 

 

 

Zaim ALKUR                                                Hüseyin KILIÇ

Komisyon Üyesi                                             Komisyon Üyesi

 


İMAR  KOMİSYON RAPORU

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/09/2019 tarih ve 215248 sayılı İmar Planı Değişikliği teklifi incelendi;

1.TEKLİF VE GEREKÇELER

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

Samsun, Canik İlçesi, Hacıismail Mahallesi, F36b22c3a imar planı paftasında UİP 4848,70 PİN kodlu, tapuda Hacıismail  Mahallesi 1597 ada mevcut imar planında yaklaşık 3900 m² ticaret ve kültür merkezi  kullanımındadır. Alanda imar uygulaması tamamlanmıştır. Alan mülkiyetsiz konumda olup, ada içinde 1597 ada 4 numaralı 393,61 m²parsel bulunmaktadır. Parselde belediyemizin hissesi bulunmaktadır.

1597 ada da yer alan kültür ve ticaret merkezi kullanımı, ticaret alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.  Ticaret alanı için 35 metrelik yoldan 10 m, diğer kenarlardan 5 m çekme mesafesi verilmiştir.  Yapılaşma koşulları bölgede yer alan diğer ticaret alanları gibi E:1,80 ve TAKS:0,50 olarak belirlenmiştir.

Kültür ve ticaret merkezi kullanımının, Ticaret Alanı olarak  yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun 3194 Sayılı İmar Yasasının 8.b maddesi uyarınca Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.

 

Hasan DEMİR

Müdür

*Elektronik İmzalanmıştır.

 

KARAR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Samsun, Canik İlçesi, Hacıismail Mahallesi, F36b22c3a imar planı paftasında UİP 4848,70 PİN kodlu, tapuda Hacıismail  Mahallesi 1597 ada mevcut imar planında yaklaşık 3900 m² ticaret ve kültür merkezi  kullanımındadır. Alanda imar uygulaması tamamlanmıştır. Alan mülkiyetsiz konumda olup, ada içinde 1597 ada 4 numaralı 393,61 m²parsel bulunmaktadır. Parselde belediyemizin hissesi bulunmaktadır.

1597 ada da yer alan kültür ve ticaret merkezi kullanımı, ticaret alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.  Ticaret alanı için 35 metrelik yoldan 10 m, diğer kenarlardan 5 m çekme mesafesi verilmiştir.  Yapılaşma koşulları bölgede yer alan diğer ticaret alanları gibi E:1,80 ve TAKS:0,50 olarak belirlenmiştir.

Kültür ve ticaret merkezi kullanımının, Ticaret Alanı olarak  yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, 3194 Sayılı İmar Yasasının 8b maddesi uyarınca, komisyonumuzun 02/10/2019 tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup; kabulünü Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 02/10/2019

İMAR  KOMİSYONU

Hasan MERAL                               Melek KUBALAS ERTAŞ                     İlkay ZEHİR

Komisyon Başkanı                                  Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi

 

 

 

 

Ali ALPER                                       İsmail SEVİNDİK

Komisyon Üyesi                                      Komisyon Üyesi                                                    PLAN BÜTÇE  KOMİSYONU RAPORU

 

 

Canik Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 26/09/2019 tarih  216161sayılı Ömrünü Tamamlayan İş Makinelerin Satışı  teklifi incelendi;

 

1.TEKLİF VE GEREKÇELER

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemiz ait olan ve ilgili 237 Sayılı Taşıt Kanununun 13. maddesine istinaden Taşıt Muayene Ve Kontrol Raporları ile ekonomik ömürlerini tamamlamış  olduğu tespit edilen  55 SF 901 ve 55 SF 904 plakalı BMC marka damperli kamyonlar ile yine belediyemize ait olan Caterpıllar D7 Dozer, Case 1845 C mini yükleyici, ve Dynapac 221 asfalt silindiri müdürlüğümüz tarafından 05.09.2019 tarih ve 214605 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile kurulan komisyon tarafından ekonomik ömürlerini tamamladıkları tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen iş makineleri ve kamyonların satışlarının yapılması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Encümene ve Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇIYA yetki verilmesi hususunu Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Ahmet Melih ÖZDEMİR

Müdür

*Elektronik İmzalanmıştır.

KARAR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Belediyemiz ait olan ve ilgili 237 Sayılı Taşıt Kanununun 13. maddesine istinaden Taşıt Muayene Ve Kontrol Raporları ile ekonomik ömürlerini tamamlamış  olduğu tespit edilen  55 SF 901 ve 55 SF 904 plakalı BMC marka damperli kamyonlar ile yine belediyemize ait olan Caterpıllar D7 Dozer, Case 1845 C mini yükleyici, ve Dynapac 221 asfalt silindiri müdürlüğümüz tarafından 05.09.2019 tarih ve 214605 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile kurulan komisyon tarafından ekonomik ömürlerini tamamladıkları tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen iş makineleri ve kamyonların satışlarının yapılması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Encümene ve Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇIYA yetki verilmesi;

 

Komisyonumuzun 02/10/2019  tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup;  Belediye Meclisinin onayına arz ederiz.02/10/2019

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Yusuf SANCAK                               Rabia BAY KESER                             Sefa ÖZDEMİR

Komisyon Başkanı                              Komisyon Üyesi.                               Komisyon Üyesi

 

 

 

 

Zaim ALKUR                                                Hüseyin KILIÇ

Komisyon Üyesi                                             Komisyon Üyesi