Meclis

7 Kasım 2019 Perşembe 14:07

2019 kasım komisyon kararları


İMAR  KOMİSYON RAPORU

 

Canik Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/10/2019 tarih 218257 sayılı İmar Planı Değişikliği teklifi incelendi;

1.TEKLİF VE GEREKÇELER

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Samsun canik İlçesi  F36c.03.a.2-a numaralı imar planı  paftasının 4 568 400-  4 568 500 yatay ve 530 400-530 500 düşey koordinatları arasında, UİP 4848,71 PİN  Kodlu tapunun Hasköy Mahallesi, 10495 ada 4 numaralı parseli üzerinde, Samsun Hasköy Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda imar planı değişikliği teklifi düzenlenmiştir.   İmar planı değişikliğine konu alan, Canik Belediyesi sınırları içerisinde, Hasköy Mahallesinde 187. Sok. üzerinde yer almaktadır. 774,36 m² büyüklüğündeki  4 parsel alanı, Canik Belediyesi uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındadır. Samsun Hasköy Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği eliyle söz konusu parsel alanının öğrenci yurdu olarak değerlendirilmesi talep edilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan imar planı değişikliği ile alanda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Nazım imar planında 4 numaralı parselin sosyal tesis alanı kullanım kararı bulunmaktadır.               İmar planı değişikliği teklifi ile konut kullanım kararı bulunan 4 parsel alanı, nazım imar planı kararlarına uygun olarak özel yurt alanı kullanım kararı ile düzenlenmiştir. Parselin yakın çevresi yapılaşma koşullarına uygun olarak, yol cephelerinden 5 er metre, yan bahçelerden ise 3 er metrelik çekme mesafeleri oluşturularak yapı alanı sınırlandırılmıştır. Çekme mesafeleri ile sınırlandırılan alanda Taks=0.30 ve 4 kat olarak belirlenmiştir. Planlama alanı yaklaşık 0,1 ha büyüklüğündedir.              10495 ada 4 parsel alanı içerisinde yurt tesis edilmesine olanak sağlayacak  imar planı değişikliği teklifinin Belediye Meclisince görüşülerek, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereği belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.

Hasan DEMİR

Müdür

*Elektronik İmzalanmıştır.

KARAR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Samsun canik İlçesi  F36c.03.a.2-a numaralı imar planı  paftasının 4 568 400-  4 568 500 yatay ve 530 400-530 500 düşey koordinatları arasında, UİP 4848,71 PİN  Kodlu tapunun Hasköy Mahallesi, 10495 ada 4 numaralı parseli üzerinde, Samsun Hasköy Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda imar planı değişikliği teklifi düzenlenmiştir.   İmar planı değişikliğine konu alan, Canik Belediyesi sınırları içerisinde, Hasköy Mahallesinde 187. Sok. üzerinde yer almaktadır. 774,36 m² büyüklüğündeki  4 parsel alanı, Canik Belediyesi uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındadır. Samsun Hasköy Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği eliyle söz konusu parsel alanının öğrenci yurdu olarak değerlendirilmesi talep edilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan imar planı değişikliği ile alanda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Nazım imar planında 4 numaralı parselin sosyal tesis alanı kullanım kararı bulunmaktadır. 
İmar planı değişikliği teklifi ile konut kullanım kararı bulunan 4 parsel alanı, nazım imar planı kararlarına uygun olarak özel yurt alanı kullanım kararı ile düzenlenmiştir. Parselin yakın çevresi yapılaşma koşullarına uygun olarak, yol cephelerinden 5 er metre, yan bahçelerden ise 3 er metrelik çekme mesafeleri oluşturularak yapı alanı sınırlandırılmıştır. Çekme mesafeleri ile sınırlandırılan alanda Taks=0.30 ve 4 kat olarak belirlenmiştir. Planlama alanı yaklaşık 0,1 ha büyüklüğündedir.

10495 ada 4 parsel alanı içerisinde yurt tesis edilmesine olanak sağlayacak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, 3194 Sayılı İmar Yasasının 8b maddesi uyarınca, komisyonumuzun 05/11/2019 tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup; kabulünü Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 05/11/2019


İMAR  KOMİSYONU

Hasan MERAL                               Melek KUBALAS ERTAŞ                        İlkay ZEHİR

Komisyon Başkanı                                Komisyon Üyesi                       Komisyon ÜyesiAli ALPER                                       İsmail SEVİNDİK

Komisyon Üyesi                                      Komisyon Üyesi


HUKUK  KOMİSYON RAPORU

 

Canik Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/11/2019 tarih 218592 sayılı İhale İptali teklifi incelendi;

1.TEKLİF VE GEREKÇELER

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediye Meclisinin 01/11/2017 Tarih ve 18/78 Sayılı Kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu 34.maddesi (g) bendine dayanılarak alınan karar üzerine, tapuda Düvecik Mahallesi 6013 ada 2 nolu toplam 6.893 m2 yüzölçümlü, imar planında "E=1.80, TAKS:0.40, Ticaret ve Konut Alanı kullanımında bulunan ve kısmen imar yoluna isabet eden” taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olan 6.088,81 m2 lik kısmı, 13/03/2019 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d maddesine göre (Pazarlık Usulü ile)  gerçekleştirilen satış ihalesi üzerine aynı tarihli ve 2019/73 Sayılı Encümen Kararı gereği toplam 4.590.000,00 TL bedelle AKÇELİK PETROL ÜRÜNLERİ PAZ.DEMİR ÇELİK MAD.İNŞ. NAK.TİC.SAN.A.Ş. üzerinde bırakılmıştır.

İhale kararı, Başkanlık Makamınca 14/03/2019 tarih ve 203399 sayılı yazı ile onaylanmış, 22.03.2019 Tarih ve 203759 Sayılı yazımız ile de firmaya tebliğ edilmiş, satış bedelinin tamamı firmadan 1756 Nolu muhasebe işlem fişiyle mahsuben tahsil edilmiştir.

Ancak söz konusu parsel üzerine belediyemiz aleyhine konulan hacizler nedeniyle tapu devir işlemleri bir türlü gerçekleştirilemediği için, AKÇELİK PETROL ÜRÜNLERİ PAZ.DEMİR ÇELİK MAD.İNŞ. NAK.TİC.SAN.A.Ş. tarafından belediyemize Samsun 6.Noterliğinin 25.04.2019 tarih ve 12062 sayılı ihtarnamesi gönderilerek, hem ihalenin iptali hem de buna bağlı olarak önceki yapılan mahsuben tahsil işleminin iptali talep edilmiştir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 60.maddesinde; "İdare 57 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müteahhit veya müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır" hükmü yer almaktadır.

Şu halde, taşınmaz üzerindeki hacizlerin belediyemizin mevcut borç yükü itibariyle henüz kaldırılamamış olması ve buna bağlı olarak da belediyemizce tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilememiş olmasından dolayı, taşınmazı satın alan firma tarafından

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 60.maddesi kapsamında idaremiz aleyhine yaptırım uygulanması amacıyla yasal yollara başvurma ihtimali bulunmaktadır.

Bu sebeplerle, ihaleye konu Düvecik Mahallesi 6013 ada 2 nolu  taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait 6.088,81 m2 lik kısmının satış ihalesinin iptali hususunda incelemenin yapılarak, uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini uygun görüşle arz ederim.

(e-İmzalıdır)
Hasan SAVAŞ
Müdür

 


KARAR:


BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Belediye Meclisinin 01/11/2017 Tarih ve 18/78 Sayılı Kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu 34.maddesi (g) bendine dayanılarak alınan karar üzerine, tapuda Düvecik Mahallesi 6013 ada 2 nolu toplam 6.893 m2 yüzölçümlü, imar planında "E=1.80, TAKS:0.40, Ticaret ve Konut Alanı kullanımında bulunan ve kısmen imar yoluna isabet eden” taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olan 6.088,81 m2 lik kısmı, 13/03/2019 tarihinde;

 

 

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d maddesine göre (Pazarlık Usulü ile)  gerçekleştirilen satış ihalesi üzerine aynı tarihli ve 2019/73 Sayılı Encümen Kararı gereği toplam 4.590.000,00 TL bedelle AKÇELİK PETROL ÜRÜNLERİ PAZ.DEMİR ÇELİK MAD.İNŞ. NAK.TİC.SAN.A.Ş. üzerinde bırakılmıştır.

İhale kararı, Başkanlık Makamınca 14/03/2019 tarih ve 203399 sayılı yazı ile onaylanmış, 22.03.2019 Tarih ve 203759 Sayılı yazımız ile de firmaya tebliğ edilmiş, satış bedelinin tamamı firmadan 1756 Nolu muhasebe işlem fişiyle mahsuben tahsil edilmiştir.

Ancak söz konusu parsel üzerine belediyemiz aleyhine konulan hacizler nedeniyle tapu devir işlemleri bir türlü gerçekleştirilemediği için, AKÇELİK PETROL ÜRÜNLERİ PAZ.DEMİR ÇELİK MAD.İNŞ. NAK.TİC.SAN.A.Ş. tarafından belediyemize Samsun 6.Noterliğinin 25.04.2019 tarih ve 12062 sayılı ihtarnamesi gönderilerek, hem ihalenin iptali hem de buna bağlı olarak önceki yapılan mahsuben tahsil işleminin iptali talep edilmiştir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 60.maddesinde; "İdare 57 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müteahhit veya müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır" hükmü yer almaktadır.

Şu halde, taşınmaz üzerindeki hacizlerin belediyemizin mevcut borç yükü itibariyle henüz kaldırılamamış olması ve buna bağlı olarak da belediyemizce tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilememiş olmasından dolayı, taşınmazı satın alan firma tarafından,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 60.maddesi kapsamında idaremiz aleyhine yaptırım uygulanması amacıyla yasal yollara başvurma ihtimali bulunmaktadır.

Bu sebeplerle, ihaleye konu Düvecik Mahallesi 6013 ada 2 nolu  taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait 6.088,81 m2 lik kısmının satış ihalesinin iptalinin meclisimizde görüşülerek karara bağlanması istenmiş ise de;

Konunun meclisimizin bilgilendirilmesi yönünden kabulüne;

Bu satış ihalesinin iptalinin ise, belediye meclisinin 01/11/2017  tarih ve 18/78 sayılı kararı ile bahse konu arsanın satışının yapılmak üzere encümene yetki verilmiş olması, belediye encümeninin de bahse konu arsayı 13/03/2019 tarihinde 2019/73 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılmış olması nedeniyle ihalenin iptalinin belediye encümenince yapılması; komisyonumuzun 05/11/2019 tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüş olup; kabulünü Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 05/11/2019


HUKUK  KOMİSYONU

Mahmut GENCAY                               Muzaffer EMUCE                                Yusuf SANCAK

Komisyon Başkanı                                Komisyon Üyesi                                    Komisyon Üyesi

 

 

 

Hale GÜNAYDIN                                           Mustafa IŞIK

Komisyon Üyesi                                             Komisyon Üyesi