Meclis

5 Aralık 2019 Perşembe 15:02

2019 ARALIK KOMİSYON

PLAN BÜTÇE   KOMİSYONU RAPORU

 

Canik Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve 219515 sayılı 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi  teklifi  incelendi;

 

  1. TEKLİF VE GEREKÇELER:

BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 Sayılı Belediye Kanununun (18/f) maddesinde; “Kanunlarda vergi, resim,harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlenmesinde önceki yıllar ve maliyetler göz önünde bulundurulmuştur.

Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesi Cumhurbaşkanı, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder”  hükmü ile miktarları tespit edilen miktarlar ( İlan Reklam Vergisi, eğlence vergisi) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu yeniden değerleme oranında artırılarak alınmaktadır. Çevre Temizlik Vergi tarifeleri her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu yeniden değerleme oranında artırılarak alınmaktadır.

 

Müdürlüğümüz tarafından Maliye Bakanlığı 2020 yılı için 12 aylık değerleme oranları göz önünde bulundurularak hazırlanan, 23 sayfadan oluşan gelir tarifesinin, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmak üzere evrakın;

Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

Muhammed Talha SEZER

Mali Hizmetler Müdürü

 

KARAR          :

BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 Sayılı Belediye Kanunun’un Meclisin görevleri başlıklı (18/f) maddesinde; “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” denildiğinden;

 

Komisyonumuza havale edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanuna göre yeniden değerlendirme oranı da dikkate alınarak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun’un 96. ve 97. Maddelerine istinaden hazırlanan,   vergi, resim, harç, katılma payı ve ücretlere ilişkin tarifeler 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere komisyonumuzun  03/12/2019- 04/12/2019 tarihli toplantılarında incelenerek oybirliği ile uygun görülmüştür.

Canik Belediyesinin Gelir Tarifesini Belediye meclisinin tasviplerine arz ederiz.03/12/2019 – 04/12/2019

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

 

Yusuf SANCAK                               Rabia BAY KESER                                  Sefa ÖZDEMİR

Komisyon Başkanı                           Komisyon Üyesi                                   Komisyon Üyesi

 

 

 

Zaim ALKUR                                      Hüseyin KILIÇ

Komisyon Üyesi                                 Komisyon Üyesi