İlgili Kişi Başvuru Metni

Canik Belediyesi, Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişi Başvuru Formu Bilgilendirmesi

1. Kişisel Veri Sahibi için Başvuru Hakkında Genel Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Canik Belediyesi’ne başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmek, d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Canik Belediyesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre ilgili kişi olarak KVKK kapsamına giren başvurunuzu talebinizin durumuna göre göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

2. Kişisel Veri Sahibi Olarak Başvuru Yöntemi

6698 sayılı kanun kapsamına giren taleplerinizi ilgili kanunun 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden kurumumuza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kurumumuza iletebilirsiniz.

Lütfen İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) olarak başvuru yaparken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

KVKK kapsamına giren talepleriniz için iletişim bilgilerimiz

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizimle iletişime geçmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve KVKK ile ilgili taleplerinizi bildiren dilekçeyi Canik Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No 1, 55080 Canik / Samsun adresine bizzat elden iletebilir, yazılı olarak ulaştırabilirsiniz. Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Eğer kayıtlı elektronik posta adresimizi kullanmak isterseniz canikbelediyesi@hs01.kep.tr sistemimize kayıtlı mail adresine bildirimde bulunabilirsiniz. Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. KVKK kapsamına giren bilgi talepleriniz için kurumumuz ile ilgili olan iş ilişkinizi belirtmek için aşağıdaki şıklardan birini yazmayı/işaretlemeyi unutmayınız

6698 sayılı kanun kapsamında konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

3. KVKK kapsamındaki Talebinizin Konusu

Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen talep konusunu detaylıca yazınız. Tüm bilgileri doldurduğunuz takdirde kurumumuz yapmış olduğunuz başvuruyu 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirerek tarafınıza bilgi verilmesini sağlayacaktır. İş bu başvuruda tarafınızca sağlanmış olan bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Başvurunuzu kanuna uygun olarak sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunda sizi bilgilendirmiş, aydınlatmış bulunuyoruz.

4. Başvurunuzun Cevabını Nereye Gönderelim?Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

Adı
Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Telefon Numarası
E-Posta (Size daha hızlı erişebiliriz)
Adresiniz


B. Lütfen Belediyemiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Çalışan adayı, eski çalışan gibi)C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: